Wet & Regelgeving

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl

Verwijsindex
Wij zijn als praktijk aangesloten bij de verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg , Jeugd GZZ of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Voor ouders – MULTIsignaal

Klachten
Praktijk&Co werkt conform de beroepscodes Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WPGO) en de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis stelt. Praktijk & Co zal u dan een gesprek aanbieden dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is. Dat kan (eerst) bij een eigen behandelaar of bij één van de klachtenfunctionarissen, mevrouw Konijn en de heer Maidman (konijn@praktijk.co en maidman@praktijk.co). Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie waar de medewerker(s) van Praktijk & Co aangesloten zijn.

Claudia König, Kelly Steenman en Susanne Stuurman zijn aangesloten bij het NIP:

Eline Brood is aangesloten bij de NVP:

https://www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/klachtenregeling-1

Suzanne Bringmann is aangesloten bij de NVvP:

https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling

Anja Konijn is aangesloten bij de NVO:

https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Dossierbeheer
Gedurende de behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Je hebt recht op inzage van het dossier (wanneer je kind jonger is dan 16 jaar). Voor inzage kun je een afspraak maken met de desbetreffende behandelaar. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Daarvoor geldt een onkostenvergoeding.
Wettelijk gezien dient een dossier vijftien jaar bewaard te blijven, daarna worden alle gegevens vernietigd. Op verzoek kan het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.
Zie ook onze privacy policy, conform de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren
Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en behandeling is het belangrijk dat jij en je kind goede informatie krijgen. Conform de WGBO bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

  • Kinderen tot 12 jaar
    De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar
    Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien je gescheiden bent en je beiden gezag hebt over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening pas starten wanneer beide ouders daar toestemming voor geven. Dit is wettelijk vastgelegd. Hier vind je meer informatie over ouderlijk gezag.

Nuttige websites
Ten aanzien van de regels beschreven in de WGBO: http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html
Ten aanzien van de beroepscode voor psychologen: http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html
Ten aanzien van gezag: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-automatisch-gezag-over-een-kind